ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่ายร่วมกันเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง
  1 ครั้ง
  นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่าย ร่วมประชุมกับพระภิกษุสงฆ์เพื่อหาแนวทางการคืนป่าให้ธรรมชาติด้วยแนวทางการปลูกป่า 3 คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่ายร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวั<<อ่านต่อ>>
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิ<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  งป 892 วช.(กง.ปร.)โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.<<อ่านต่อ>>
  งป.893 โอนจัดสรรเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินั<<อ่านต่อ>>
  0305.1/ว15284 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 4 ปี (<<อ่านต่อ>>
  0305.4/ว 14346 การสัมมนากลุ่มย่อย (focus group) โครงการ<<อ่านต่อ>>
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บท ปค. ต่อประชาคมอาเซียน ปี 2559-2562
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................