ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
  นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง ร่วมเป็นเกียรติประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสม คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชารัฐ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ณ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ประชาชนอำเภอแว้งร่วมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัยฯ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป.390 สน.ปท.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  ที่ มท 0305.2/ว 22093 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.1/ว 22468 ลว 17 ต.ค. 59 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว21665 การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................