ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • พ.อ.ไพรัช แก้วศรี รอง ผบ.ฉก.นธ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเจาะไอร้องสันติสุข คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
  0 ครั้ง
  นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ นางโชติกา ศรีมูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  เอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  สำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวทดสอบการขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ “เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 1”
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  รายงาน ติดตามผลการโอนจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค <<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 6786 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 255<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว 5783 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่ฝ่ายปกครอง<<อ่านต่อ>>
  0305.5/ ว 5487 เอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................