ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายประชารัฐ
  1 ครั้ง
  นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป. 1287-1289 และ งป. 1297 โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง/โอนจัดสรรเพิ่มเต<<อ่านต่อ>>
  งป.1317 สน.ปท.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  มท0305.3/ว19932 ผลการคัดเลือกและการจัดสรรงบประมาณตามโครง<<อ่านต่อ>>
  0305.4/ว 2295 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ปค. ประจ<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................