ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดไร่เหนือ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอพรานกระต่าย ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การลงประชามติ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาช คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป.1064 สน.ปท.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  งป.1152 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.4/ว 15362 การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ตามโครง<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว15049 การดำเนินการคัดเลือกอำเภอชายแดนที่มีผลกา<<อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรม
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................