ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง ตรวจติดตามการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนค
  0 ครั้ง
  นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเด คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และราษฎรที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอและ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ อชก.ส่วนอำเภอ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวั<<อ่านต่อ>>
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิ<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  งป 827 วช.โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพา<<อ่านต่อ>>
  งป.1/829 สน.สก.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.5/ว 14262 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครง<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.4/ว 13502 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง "การ<<อ่านต่อ>>
  โครงการสร้างเครือข่ายผู้มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการปกครอง (DOPA Foreign Relations Talent : DFORT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................