ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมเตรียมจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ กันยายน
  1 ครั้ง
  อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายประยูร พุทธชาติ นอภ.ยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ ได้เป็นประธานเปิดพิธี "โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม" สำหรับเด็กและประชาชน คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  มท 0305.2/ว 18639 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ <<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 18731 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ประ<<อ่านต่อ>>
  0305.1/ว17695 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชน<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.4/ว 15362 การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ตามโครง<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................