ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • ตรวจสอบกระบวนการจัดและการใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ/ผอ.ศดธ.อ.กะพ้อ มอบหมายให้ นายรอยาลี ยะดะหะ ปลัดอาวุโส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  กิจกรรมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  เอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  สำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวทดสอบการขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ “เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 1”
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  งป.695 มท 0305.2/ว 9145 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 <<อ่านต่อ>>
  งป 701 วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว 9098 ผลการจัดทดสอบภาษาอังกฤษกรมการปกครอง
  มท 0305.5/ว 9158 การใช้อักษรย่อชื่อหน่วยงานและตำแหน่งในสั<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................