Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision) “องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และ การรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข๓. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน๔. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง๕. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

เอกสารประกอบคำบรรยาย
แผนยุทธศาสตร์ ปค.57(เล่มใหญ่)
แผนยุทธศาสตร์ ปค.57(เล่มเล็ก)
ผลงานอำเภอยิ้ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล วันนี้!! รับฟรี...เทศาฯ ฉบับย้อนหลัง 5 เล่ม
สมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับฟรีเทศาภิบาลฉบับย้อนหลัง 5 เล่ม สนใจสมัครได้ที่ กองวิชาก<<อ่านต่อ>>
ศูนย์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่สำหรับใช้เฉพาะ แต่การสงคราม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๕๙/๒๕๕๗เรื่อง ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๗ ...
จำนวนผู้เข้าชม 218 คน
งบประมาณ
งป.442 สน.สก.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
งป.427/2557 สน.อส.โอนจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบี<<อ่านต่อ>>
หนังสือสั่งการ
0305.3/ว1721 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข<<อ่านต่อ>>
มท 0305.3/ว1721 และ มท 0305.3/ว10101 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข<<อ่านต่อ>>
ระบบตอบ-รับ การสมัครเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ 1
แบบสอบถามที่ 2
แบบสอบถามที่ 3
 
ค้นหา
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ วช.
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
 
กฏหมายหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกรมการปกครอง
 
รายงานประจำปี
 
E-Library
 
E-Today