ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) “องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และ การรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข๓. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน๔. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง๕. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นายประเสริฐสิทธิ์ ลาดบาศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) แนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ประจำปี 2557
  0 ครั้ง
  นายไชยรัตน์ แวมะ ป.หน.ต.จวบ ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นอภ.คง จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นางสไบรัตน์ ราฮิมมูลา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลมะรือโบออก ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคล ณ กำปงดาแล หมู่ที 1 คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  สมัครนิตยสารเทศาภิบาล...วันนี้!!! ฟรี 1,000 ถาม - ตอบ
  สมัครนิตยสารเทศาภิบาล...วันนี้!!!ฟรี!!!! >>> รวบรวม คำอธิบาย ระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติราชการของกรมการปกครอ<<อ่านต่อ>>
  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่สำหรับใช้เฉพาะ แต่การสงคราม
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๕๙/๒๕๕๗เรื่อง ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๗ ...
  จำนวนผู้เข้าชม 507 คน
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย วินัยข้าราชการ
  การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้ ทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หลัก ตัวอย่างเช่น กรณีได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ...
  จำนวนผู้เข้าชม 463 คน
  งป.635/2557 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการศึ<<อ่านต่อ>>
  งป.634/2557 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการศึ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว14440 โครงการสรุปผลและมอบรางวัลสมาชิก Learn En<<อ่านต่อ>>
  0305.4/ว10288 แนวทางการบริหารงานระดับพื้นที่่เพื่อให้เ<<อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามที่ 1
  แบบสอบถามที่ 2
  แบบสอบถามที่ 3
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................