ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นอ.พรานกระต่าย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2558
  1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯลฯ สัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2558 คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ถ่ายทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลุ่มน้ำของแม่น้ำสายบุรี คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ตรวจสอบการใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง ตรวจสอบการใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท
  ผลงานดีเด่นอันดับ 2 โครงการ 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2558
  ผลงานดีเด่น 2 โครงการ 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภท ความคิดสร้างสรรค<<อ่านต่อ>>
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป 500 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  งป 499 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.<<อ่านต่อ>>
  ที่ มท 0305.1/ ว 21670 การดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม<<อ่านต่อ>>
  ที่ มท 0305.1/ว21981 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................