ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน
  1 ครั้ง
  นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนอีหม่าม คอเต็บ บีหลั่น ประจำเดือนเมษายน 2558 คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ชาวนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้การช่วยเหลือ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  เอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  สำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวทดสอบการขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ “เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 1”
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  งป.555 ค่าจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไตรม<<อ่านต่อ>>
  งป.554 ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไต<<อ่านต่อ>>
  0305.5/ ว 5487 เอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื<<อ่านต่อ>>
  0305.5/ว 5487 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบเพื่อขอรับทุ<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................