ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นอภ.แว้ง นำคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน และยารักษาโรค จำนวน 2 ชุด แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท
  1 ครั้ง
  นอภ.แว้ง นำคณะ ร่วมร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน และยารักษาโรค จำนวน 11 ชุด แก่ราษฎรผู้ประสบภั คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ป.อาวุโส อ.แว้ง ร่วมพิธีทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ และได้ถวายถุงพระราชทาน จำนวน 4 ชุด แก่ พระสงฆ์ ณ วัดน คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  สร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง แสวงหาความร่วมมือ นำพาสันติสุข คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แนวปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคมสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง
  สาระสำคัญ ได้แก่ หลักการพูดในโอกาสต่างๆ การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามมารยาทสังคม ความรู้และหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการสำคัญของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม เป็นต้น
  จำนวนผู้เข้าชม 718 คน
  รายงาน ติดตามผลการโอนจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค <<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 20473 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เ<<อ่านต่อ>>
  0305.2/ว20217 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 20217 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้<<อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามที่ 1
  แบบสอบถามที่ 2
  แบบสอบถามที่ 3
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................