ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • ภายใต้อำนวยการ/สั่งการของนายเมธา สุบิน นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศดธ.อ.กะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ ประชาชน
  1 ครั้ง
  ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือมาตรการ รปภ.ครู คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แนวปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคมสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง
  สาระสำคัญ ได้แก่ หลักการพูดในโอกาสต่างๆ การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามมารยาทสังคม ความรู้และหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการสำคัญของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม เป็นต้น
  จำนวนผู้เข้าชม 116 คน
  คู่มือ การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนคุมการเบิกจ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.4/ว 17042 การควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย (ผ่านระบบ<<อ่านต่อ>>
  0305.3/ว3021 แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการอำนวยความสะดวก<<อ่านต่อ>>
  0305.4/ว16660 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื<<อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามที่ 1
  แบบสอบถามที่ 2
  แบบสอบถามที่ 3
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................