ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพงดสูบบุหรี่ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยหมู่บ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  คู่มือปลัดอำเภอ
  การทำงานของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอ ...
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  มท0305.2/10226 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำป<<อ่านต่อ>>
  - แบบจัดทำคำชี้แจงงบ 60
  มท 0305.4/ ว 8706 ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (การศึกษาวิจ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.1/ว8277 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561-25<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................