ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  1 ครั้ง
  นายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันฮารีรายออิดิลฟิตตรี คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่อำเภ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานมอบชุดรายอให้แก่เด็กกำพร้า เนื่องในวันฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1437 คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป.1122 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินช่ว<<อ่านต่อ>>
  งป.1121 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินช่ว<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว15049 การดำเนินการคัดเลือกอำเภอชายแดนที่มีผลกา<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/14427 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครคัดเลือ<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................