ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพประจำปี 2558
  0 ครั้ง
  นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  นอ.พรานกระต่าย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานตามโครงการ "ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom 2015" คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอแม่ลาน / ผอ.ศปก.อ.แม่ลานร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวยากจน ขัดสน ตามบัญชีซากาตข คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวั<<อ่านต่อ>>
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิ<<อ่านต่อ>>
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  อิสกันดาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย
  งป.746 ค่าใช้จ่ายให้แก่ ศบท.ภาค และ ศบท.ภาค สาข<<อ่านต่อ>>
  งป 743 วช.โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพา<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ ว 11127 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.2/ว 11127 สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก<<อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษามลายูถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................