ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ และการรักษาสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาลที่ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ2. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรม ให้สังคมสงบสุข3. การพัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลเอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มใหญ่)
 • แผนยุทธศาสตร์ ปค.57 (เล่มเล็ก)
 • นอภ.แว้ง ได้จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่อำเภอแว้ง
  1 ครั้ง
  นอภ.แว้ง เป็นประธานในการซักซอมแผนเผชิญเหตุ ของ ศปก.อ.แว้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ รร.บ้านตือมายู คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นอภ.แว้ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  สกต. สน.สก. ปฏิบัติการ จับทุกสัปดาห์ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม "ผลการดำเนินงานของนายอำเภอ"
  ผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.t<<อ่านต่อ>>
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แนวปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคมสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง
  สาระสำคัญ ได้แก่ หลักการพูดในโอกาสต่างๆ การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามมารยาทสังคม ความรู้และหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการสำคัญของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม เป็นต้น
  จำนวนผู้เข้าชม 468 คน
  งป.338 สน.สก.โอนจัดสรรค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในก<<อ่านต่อ>>
  งป.336 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25<<อ่านต่อ>>
  0305.1/ว18601 การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและกา<<อ่านต่อ>>
  0305.1/ว3235 แผนปฏิบัติราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ<<อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามที่ 1
  แบบสอบถามที่ 2
  แบบสอบถามที่ 3
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................