ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ นำท่านสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพขรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบ
  1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ นำท่านสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ ให้การต้อนรับท่านสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมคว คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
  เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เป็นไปด้วยควา<<อ่านต่อ>>
  ตรวจสอบการใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง ตรวจสอบการใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  มท 0305.2/ว 3149 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำป<<อ่านต่อ>>
  รายงาน ติดตามผลการโอนจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.1/ว 2845 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบูรณาการเพื่อขับ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.5/ว 23616 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรก<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................