ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2560 - 2564 ได้ที่ เมนู บริการ --> ดาวน์โหลด  อนึ่ง กรมการปกครองได้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2559 - 2562 แล้ว
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • บริการประชาชนหลังน้ำท่วม
  1 ครั้ง
  นายยาลา ใบกาเด็ม นอภ.ยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาและรับรองตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุ คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการบริห คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสต คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  งป.782 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วช.(กง.งป.) โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประ<<อ่านต่อ>>
  งป.783 สน.อส.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว362 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาส<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.5/ว 2087 เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................