ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  0 ครั้ง
  นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปี คะแนนโหวต 0 ครั้ง
  การประชุมหัวหน้าส่วน/กบอ.สัญจร ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือน พฤษภาคม คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  นายจรัส ศรีมูล นอ.หนองไผ่ นางโชติกา ศรีมูล นายกกิ่งกาชาด ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จำนวน 2 ราย คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป.1017 วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม<<อ่านต่อ>>
  งป.1019 - งป.1020 สน.อส. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีง<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.1/ว8277 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561-25<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว 6672 การขับเคลื่อแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชา<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................