ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ เพื่อความมั่นคงผาสุกของประชาชน”ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)1.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข3. เสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ4.พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง5.บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล  
เอกสารประกอบคำบรรยาย
...............................................................................................
 • แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2559 - 2562
 • ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมรา
  1 ครั้ง
  นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอพรานกระต่าย ร่วมพิธีแปรอักษรเทิดพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  กิจกรรมบริจาคโลหิต คะแนนโหวต 1 ครั้ง
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ ระยะ 20 ปี
  ขอให้สำนัก/กอง จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี จัดส่งให้กองวิชาการและแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopa<<อ่านต่อ>>
  แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
  ตามที่ ปค. (วช.) แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในมิติด้านต่างๆ เพื่อจัดส่งข้อมูลให<<อ่านต่อ>>
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและชุมชน/หมู่บ้าน
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคและของไทย
  งป 471 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป<<อ่านต่อ>>
  งป. 469 วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว2917 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ<<อ่านต่อ>>
  มท 0305.3/ว24019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ<<อ่านต่อ>>
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
   

  สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน
  เว็บไซต์ วช.
  ................................................